Эки дөөнүн күрөшү, Шайлообек Дүйшеевдин китеби. Кошой менен Жолой, Манас эпосу

Эки дөөнүн күрөшү. Шайлообек Дүйшеевдин вариантында оңдолуп кайра басылды.  Бул эмгек “Манас” эпосундагы элибизге белгилүү “Көкөтөйдүн ашы” бөлүмүнө жаңы вариант болуп эсептелет.

Буудайык уулу Музбурчак,
Бу дагы келип калды дейт,
Бурулуп кебин салды дейт:

— Көсөмүм Бакай мени сал,
Көөсөргө өзүм түшөйүн,
Көөдөндө жанын үзөйүн.
Көрүстөн болчу Жолойдун
Көрөйүн бүгүн чүчөгүн.

Өөмөтүм бергин Бакайым,
Өкүртүп жерге басайын.
Өлөөгөн кулдун бүгүн бир,
Өпкөсүн талга асайын!,-

Деп Музбурчак жооп күтүп,
Бакайды тике карады.

— Кагылайын Музбурчак,
Карысы сендей кыргызды
Катылса душман алабы?
Каражал балдар турганда
Кармашка бизди салабы?
Күрдөлү* сендей кыргызды
Күчөгөн душман алабы?
Күүлөнгөн балдар турганда,
Күрөшкө бизди салабы?
А көрөкчө Музбурчак,
Атыңды байлап сыйда тур.
Аныктап балбан тандайлы
Акылың айтып мында тур…

Ой-пикирлерди жазуу

Көңүл буруңуз: HTML которулган эмес!
    Жаман           Жакшы

Эки дөөнүн күрөшү

  • Автор: Шайлообек Дүйшеев
  • Жанры: Манас
  • Жылы: 2016
  • Басмакана: Турар
  • Барагы: 208
  • ISBN: 978-9967-15-551-4
  • Жеткиликтүү: Текчеде
  • 450Сом


Сунушталган китептер

Теңири Манас

Теңири Манас

Жазуучу Ашым Жакыпбековдун баардык манасчылардын вариантын колдонуп, кара сөз түрүндө жазып чыккан б..

500Сом

Сейтек

Сейтек

манасчы Дөөлөтбек Сыдыковдун вариантында жарык көргөн китеп. Саны чектелүү. ..

750Сом

Манас сөздүгү

Манас сөздүгү

Манас сөздүгү . Бул сөздүк кыргыз тилинин байлыгын, түшүнүктөрдүн көп маанилүүлүгүн дагы бир жолу да..

1 000Сом

"Манас" Сагымбай энциклопедиясы

"Манас" Сагымбай энциклопедиясы

"Манас. Сагымбай энциклопедиясы" , бул китепте эл арасында "чоң манасчы" деген ат менен белгилүү ман..

2 500Сом

"Манас" Саякбай энциклопедиясы

"Манас" Саякбай энциклопедиясы

"Манас" Саякбай энциклопедиясы . Бул энциклопедия белгилүү манасчы Саякбай Каралаевдин варианты б..

2 500Сом

Теги: Эки дөөнүн күрөшү, Шайлообек Дүйшеевдин китеби, Кошой менен Жолой, Манас эпосу, жаңы варианты, кыргызча китептер